Reklamasjonsprosessen

Er ikke alt som det skal være i boligen du har kjøpt? Er du usikker på hvilken lov som regulerer ditt boligkjøp? Les mer om reklamasjonsprosessen her, eller meld inn din reklamasjon i skjemaet under.

Avhendingslova eller bustadoppføringslova – hvilken lov gjelder i ditt tilfelle?

Ved salg av bolig til forbruker, kommer enten avhendingslova eller bustadoppføringslova til anvendelse. Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av bolig - nybygg eller lignende. Avhendingsloven regulerer de fleste andre typer boligkjøp. Vi anbefaler å sette seg inn i lovverket som regulere ditt boligkjøp, for å vite hvilke rettigheter du har som forbruker.

Hva er en mangel?

I henhold til bustadoppføringslova kan du klage på feil og mangler hvis boligen ikke er i samsvar med avtalen eller offentligrettslige krav. Det foreligger også en mangel dersom utbygger/entreprenør har gitt feil opplysninger , eller har unnlatt å gi opplysninger som er av betydning for deg.

I henhold til avhendingslova kan en mangel defineres som et avvik fra det som er avtalt mellom partene, for eksempel ved at selger har tilbakeholdt informasjon, gitt uriktig informasjon eller at boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente.

Overtakelse av bolig

Etter bustadoppføringslova skjer overtakelsen ved at det gjennomføres en overtakelsesforretning, det vil si en befaring hvor kjøper og selger ser over boligen for å sjekke at alt er som det skal være. Kjøper noterer ned i en protokoll de mangler som kan sees under befaringen, og partene signerer protokollen.

Overtakelses gjennomføres også ved boligkjøp som reguleres av avhendingslova. Eiendommen skal overtas i «besiktiget stand». Det er verdt å merke seg at risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper overtar bruken av boligen, altså når overtakelsesprotokollen er signert.

Reklamasjonsfrister

Dersom du oppdager mangler, er det viktig å reklamere raskt. Dette gjelder uansett hvilken lov ditt kjøp reguleres av. En tommelfingerregel er at man bør reklamere senest to måneder etter at man oppdaget, eller burde oppdaget mangelen.  Av bevismessige hensyn bør reklamasjonen alltid være skriftlig.

Etter bustadoppføringslova foreligger det både en relativ og absolutt reklamasjonsfrist. Den absolutte reklamasjonsfristen utløper 5 år etter overtakelsen. Den relative reklamasjonsfristen innebærer at forbrukeren må reklamere innen rimelig tid etter at man oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Venter du for lenge kan du risikere å miste retten til å gjøre mangelskravet gjeldende. Det vil si at du risikerer å miste din rett til å få motparten til å dekke kostnadene for utbedring.

Ettårsbefaring

Som forbruker har man i henhold til bustadoppføringslova rett til å kreve at det blir avholdt en befaring av entreprenørens arbeid når det har gått ett år etter overtakelsen. Her er det vanlig å besiktige arbeidene sammen. Manglene ved utbygger/entreprenørens ytelser som er observert både i forkant av befaringen og underveis, føres inn i protokollen og fremmes som en samlet reklamasjon.

Reklamasjon etter ettårsbefaring

Dersom man i etterkant av ettårsbefaringen oppdager nye feil og mangler som ikke er tatt inn i overnevnte protokoll, må dette reklameres over innen rimelig tid. Igjen gjelder tommelfingerregelen om at reklamasjonen bør sendes senest 2 måneder etter at man oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Man må videre passe på at man reklamerer inne den absolutte fristen på 5 år fra overtakelse av boligen.

Utbedringsplikt og rett

Når utbygger/entreprenør blir klar over mangelen, har de rett til å utbedre mangelen. Rettingen skal skje innen rimelig tid, men er det hensiktsmessig og ikke til ulempe for kjøper, har man rett til å samle opp rettearbeider og utføre utbedringene samlet på et senere tidspunkt. Er rettekostnaden uforholdsmessig stor i forhold til den nytte kjøper får ved å utbedre manglene, kan entreprenøren i stedet kreve å gi et prisavslag.

Det fordrer at det foreligger en beviselig mangel ved entreprenørens ytelse, og at man har overholdt reklamasjons- og foreldelsesfrister.

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål, og bruk gjerne skjemaet under for å melde inn eventuelle reklamasjoner.

Meld inn reklamasjon

Tusen takk!
Din henvendelse er mottatt, og vi vil kontakte deg snarlig.
Beklager! Noe gikk galt ved innsendelsen av skjemaet. Vennligst prøv en gang til.