Fra kontrakt til overtagelse

Her får du forklaringen på hva som inngår i prosessen fra kontraktsinngåelse og fram til overtagelse av en ny bolig.

1. Kontraktsinngåelse

Når kontrakten er signert, må flere faktorer på plass før vi kan starte byggeprosessen. Dette kalles forbehold:

  • Tilfredsstillende offentlig godkjenning i form av ramme- og igangsettingstillatelse for prosjektet
  • Tilfredsstillende byggelånsfinansiering for prosjektet
  • Tilstrekkelig salg

Tiden fra signert kontrakt og frem til du blir kalt inn til det første møtet vil variere etter når i prosjektfasen du kjøper, men vær trygg på at du blir fulgt opp når tiden er inne for det.

2. Arbeidstegninger og detaljprosjektering

Når alle forbehold er avklart kan man starte med detaljprosjektering og utarbeidelse av arbeidstegninger. I denne fasen gjøres en del forhåndsvalg for prosjektet som ikke kan endres. Det gjelder i hovedsak utvendige fasader og materialer, brann og lydskiller, tekniske installasjoner med skjult røranlegg samt plassering av sluker, avløp og vask.

3. Oppstartsmøte og byggestart

Når arbeidstegninger og detaljprosjektering er klart, gjennomføres det oppstartsmøte med ansvarlig entreprenør, underentreprenører og vi i Solid Dale Malo. Dette er byggetekniske møter der du som kjøper ikke deltar. Møtene ledes av byggeleder for prosjektet.

I oppstartsmøte gjennomgås fremdriftsplaner, koordinering av oppgaver mellom de ulike underentreprenørene og andre avklaringer på tvers av fagdisiplinene. For å følge opp fremdriften i prosjektet, gjennomføres det også jevnlig byggemøter med alle involverte fagdisipliner underveis i byggeprosessen.

4. Leveransegjennomgang bygg

Parallelt med byggestart for prosjektet kalles du inn til første leveransegjennomgang. Vi anbefaler å gjøre seg godt kjent med dokumentasjonen som blir oversendt ved innkallingen til møtet, slik at man stiller forberedt.

Møtes ledes av entreprenørens byggeleder. Målet med møtet er å få avklare om du ønsker å gjøre endringer utover de standardproduktene som er valgt i prosjektet. I det første møtet er hovedfokuset kjøkken, trapp, innvendige overflater og baderomsinnredning. Vi fraråder uttrekk av leveransen da uttrekk vil kunne gå utover sikkerheten og bruksmuligheten i boligen. Evt. uttrekk vil også påvirke bygningsmyndighetene med ansvarsforhold, samt utstedelse av brukstillatelse og ferdigattest.

I møtet går vi gjennom 1:100 tegninger med rominndeling, plassering av tekniske installasjoner og fasader, samt romskjema med oversikt over standardprodukter og kjøkkentegninger. Det er greit å være klar over at man som kjøper av boenhet i et prosjekt, ikke har mulighet til å benytte seg av eksterne kampanjer som våre leverandører skulle ha i byggeperioden. Prisene man får gjennom vår kontrakt er allerede rabattert gjennom prosjektet.
Skal det gjøres endringer utover standardproduktene skal dette avtales skriftlig. Hvis ikke endringer avklares i løpet av møtet, avtaler man en frist for når dette må være klart, og hvem som skal ha informasjonen. Endringer tas gjerne direkte med berørt underleverandører, men byggeleder har ansvaret for byggeprosessen og skal ha full oversikt. Hvordan man legger opp informasjonsflyten, avklares i dette møtet.

5. Leveransegjennomgang elektro

I møtet deltar du som kjøper, entreprenørens byggeleder og elektriker. Også her anbefaler vi å gjøre seg godt kjent med dokumentasjonen som blir oversendt ved innkallingen til møtet, slik at man stiller forberedt.
Målet med møtet er å få avklart belysning, plassering av stikkontakter og brytere.

Skal det gjøres endringer utover standardproduktene skal dette avtales skriftlig. Hvis ikke endringer avklares i løpet av møtet, avtaler man en frist for når dette må være klart, og hvem som skal ha informasjonen.

6. Kontrollmøte

Når elektriker og rørlegger er ferdig med sine installasjoner og før vegger lukkes, gjennomføres en befaring i din bolig. Her deltar du som kjøper, byggeleder og vi fra Solid Dale Malo. Her kontrollsjekkes stikkontakter, brytere og belysning for å sørge for at plasseringene er i henhold til bestillingen.

7. Ferdigstillelse og overlevering

Vi kaller inn til overtagelse i henhold til overtakelsesfrist i kontrakten. Ved overtagelse går man gjennom en grundig befaring. Det føres protokoll, og hver av partene skal signere og beholde et eksemplar. På overtagelsen deltar du, byggeleder, og vi fra Solid Dale Malo.

Når overtagelsen har funnet sted er det verdt å merke seg at:

  • Risiko for bygget overtas av deg som kjøper
  • Du som kjøper overtar forsikringsansvaret for boenheten
  • Reklamasjonstiden begynner å løpe

Skulle det oppstå diskusjoner om en vegg er helt rett eller et gulv er helt plan, forholder vi oss til anbefalinger gitt av Sintef-Byggforsk. Alle arbeider leveres med en utførelse/overflate i henhold til NBI Byggdetaljblad 520.008 «Anbefalte toleransekrav til ferdig overflate» (SINTEF Byggforsk 1:2009). Byggdetaljbladets anbefalinger vil gjelde uavhengig av om versjonen er utgått.

Før innflytting må det foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Endelig ferdigattest kan bli utsatt grunnet gjenstående arbeider i prosjektet, eksempel opparbeidelse av uteområde med plen og beplantning og mindre byggearbeider.
Vær obs på at mangler eller andre avvik som burde vært oppdaget ved overtagelse må reklameres over så raskt som mulig. Bustadoppføringslova bruker begrepet «så snart råd er". Hvis reklamasjonen ikke fremmes, tapes kravet.

Meld inn reklamasjon

Tusen takk!
Din henvendelse er mottatt, og vi vil kontakte deg snarlig.
Beklager! Noe gikk galt ved innsendelsen av skjemaet. Vennligst prøv en gang til.