Dalelia eneboligtomter

To tomter for enebolig eller tomannsbolig - i populære Dalelia boligfelt i Elnesvågen!

Beliggenhet

To tomter for enebolig eller tomannsbolig - i populære Dalelia boligfelt i Elnesvågen!

Dalelia boligfelt er et boligområde like nord-øst for Elnesvågen sentrum. Dette er tomter som er regulert for både ene-og tomannsbolig. Det er nydelige utsikts- og solforhold. Barnehage, skoler, lekeplass, friområde og sentrum i umiddelbar nærhet!

Adkomst

Fra Elnesvågen sentrum, ta av opp Dalelia, følg veien helt til du runder svingen og får Dalefaret på din høyre hånd. Kjør inn gaten - tomtene er plassert på din venstre hånd, rett etter barnehagen.

TOMT 1 - 48/144
1009m²

Nøkkelinfo

Tomt: Eiet


Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1579
Gårdsnr: 48
Bruksnr: 144

Omkostninger

kr 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 585,- (Tinglysing pantedokument)
kr 585,- (Tinglysing skjøte)
kr 20 000 ,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 21 170,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 821 170,- (Totalpris inkl omkostninger)

_____________________________________

TOMT 2 - 48/146
911m²

Nøkkelinfo

Tomt: Eiet

Heftelser
For bestemmelser av vedlikehold og drift av stikkledninger for vann og avløp, se ledningskart og grunnboksinformasjon.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1579
Gårdsnr: 48
Bruksnr: 146

Omkostninger

kr 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 585,- (Tinglysing pantedokument)
kr 585,- (Tinglysing skjøte)
kr 20 000 ,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 21 170,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 821 170,- (Totalpris inkl omkostninger)

Beskaffenhet

Eiendommene er fradelt, og tomten har fått endelig matrikkelnummer med eget bruksnummer og endelig adresse. Tomt 1 har areal på ca 1009m² og tomt 2 har et areal på ca 911m². Tomtene er iht. detaljreguleringsplanen markert som B9.

Regulering

Eiendommene omfattes av detaljreguleringsplan "Dalelia 2 - Dalefaret Nord" med bestemmelser vedtatt 16.06.2014 med plan-ID 201310. Tomtene i disse kjøpsbetingelsene er regulert til boligbebyggelse - boliger, frittliggende eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet eller tomannsboliger.


Utdrag fra reguleringsplanen:

§ 4 BYGNINGER OG ANLEGG
4.1 Bustader – frittliggjande - småhus, B9-10 og B12
4.1.1 Områda er sett av til einebustader eller tomannsbustader med to bueiningar på kvar tomt.
4.1.2 Maks bygd areal (BYA) for den einskilde tomt er sett til BYA= 250 m². Terrasse med høgde over 0,5 meter frå terreng skal reknast med i BYA.
4.1.3 Maks mønehøgde er sett til 9 meter og maks gesimshøgde er sett til 7 meter frå gjennomsnittleg opphavleg terreng.
4.1.4 Det skal være minst to biloppstillingsplassar pr. bueining, der minst ein kan vera garasje. For sekundærleilegheit under 40 m2 er ein plass tilstrekkelig. Parkeringsarealet skal reknast med i BYA og alle plassar skal vere tilgjengelege til ei kvar tid.
4.1.5 Maks bygd areal (BYA) for frittståande garasje eller garasjedelen av bustad er sett til BYA=45 m². Frittståande garasje kan ha ei maks mønehøgde på 5.5 m frå golv i portåpning. Takvinkel skal harmonera med eksisterande hus. Maks bredde på garasjebygg er sett til 6,5 meter.
4.1.6 Bebuarar på felt B9 skal nytte leikeplass L1 ilag med bebuarane på felt B10 og B1-B4 i gjeldande plan for Dalelia 2. L1 skal eigast med ein ideell del kvar, opparbeidast og haldast ved like av desse. Bebuarar på felt B12 skal nytte leikeplass L2 ilag med bebuarane på B6-B8 i gjeldande plan for Dalelia 2. L2 skal eigast med ein ideell del kvar, opparbeidast og haldast ved like av desse. Reguleringsføresegner for Dalefaret Nord, Planident 201310, Side 3 av 3

4.3 Bustader – konsentrert - småhus, BK12
4.3.1 Området er sett av for konsentrerte bustader. Det er tillate med fleirmannsbustader og rekkehus.
4.3.2 Maks bebygd areal (%-BYA) for den einskilde tomt er sett til %-BYA= 35%. Terrasse med høgde over 0,5 meter frå terreng skal reknast med i %-BYA.
4.3.3 Maks mønehøgde er sett til 9 meter og maks gesimshøgde er sett til 7 meter frå gjennomsnittleg opphavleg terreng.
4.3.4 Det skal vere minst to biloppstillingsplassar pr. bueining, der minst ein kan vera garasje. Garasjen kan vere frittståande eller fastbygd til bustaden. Parkeringsarealet skal reknast med i %-BYA og alle plassar skal vere tilgjengelege til ei kvar tid.
4.3.5 Området skal følgje plan og bygningslova sine krav om universell utforming.
4.3.6 Det skal opparbeidast eitt felles leikeområde inne på området. Leikeområdet skal eigast, opparbeidast og haldast ved like av bebuarane. Storleiken på leikeområdet skal være min 50 m 2 per bueining. Bratt areal som vanskeleg kan nyttast til leikeplass, eller som er smalare enn 10 meter, skal ikkje reknast med.

Regulering

Enebolig, tomannsbolig

Last ned prospekt

Boliger

Tomter

Hytter

Dalelia eneboligtomter

Tomt 1

1009
Kr.
800 000
Ledig
Les mer

Tomt 1

1009
Kr.
800 000
Solgt

Tomt 2

911
Kr.
800 000
Ledig
Les mer

Tomt 2

911
Kr.
800 000
Solgt

Meld interesse

Tusen takk!
Din henvendelse er mottatt, og vi vil kontakte deg snarlig.
Beklager! Noe gikk galt ved innsendelsen av skjemaet. Vennligst prøv en gang til.